Regulamin Konkursu „Badanie kompetencji e-commerce menedżerów”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Badanie kompetencji e-commerce menedżerów” (dalej: „Konkurs”) jest Semahead, GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs odbywa się dnia 22 października 2014 roku podczas Targów eHandlu w Warszawie.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.semahead.pl.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.semahead.pl.
5. Konkurs dostępny jest dla uczestników Targów eHandlu.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Przystępując do Konkursu oraz podając swoje dane Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik powinien odstąpić od udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Semahead o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Semahead nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1. W ramach Konkursu zadaniem Uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na przygotowane pytania konkursowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. wypełnienie ankiety pod adresem: http://semahead.pl/uzupelnij-ankiete.
b. wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując jego regulamin, Uczestnik Konkursu oświadcza, że udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na wykorzystanie danych przez Organizatora do potrzeb marketingowych.
4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
5. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi według następujących kryteriów:
a. największa liczba poprawnych odpowiedzi.
b. najkrótszy czas wypełnienia ankiety.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o wygranej.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
2. Nagrodą dla zwycięzców jest tablet APPLE iPad mini Wi-Fi 16 GB.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia Konkursu (22 października), pod warunkiem, że spełnione zostaną przez Uczestnika warunki wydania mu nagrody, wskazane w treści Regulaminu.
7. Zwycięzca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora – Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.